Avatar - NDR
NDRadded this to NDR 2
Tietjen talkt mit Lars Eidinger

Tietjen talkt mit Lars Eidinger

ndr.de - NDR

Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr begrüßt Bettina Tietjen einen prominenten Gast zum Frühstückstalk bei NDR 2. Bettina Tietjen und ihr Gast bieten Talk, …

View on ndr.de