U.S. Strikes Iran-Backed Militias in Syria, Responding to Rocket Attacks

U.S. Strikes Iran-Backed Militias in Syria, Responding to Rocket Attacks