thông báo giải thể doanh nghiệp
Avatar - Hoài Trần

Hoài Trần flipped this story into Tư vấn pháp luật441d

Giải thể doanh nghiệp là một trình tự thủ tục nhằm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp về mặt pháp lý. Khi giải thể doanh nghiệp cần phải lựa chọn những mẫu đơn giải thể mà các cơ quan Nhà nước đã yêu cầu bắt buộc sử dụng.