McCarthy sets Wednesday vote on Liz Cheney Republican leadership ouster

McCarthy sets Wednesday vote on Liz Cheney Republican leadership ouster