Taken for a ride? - KiwiRail to probe 'double-dip' claim on wage subsidy

Taken for a ride? - KiwiRail to probe 'double-dip' claim on wage subsidy