Goo Je Yeok chủ trương phía Tzuyang nhờ vả quản lý rủi ro, đồng thời bày tỏ sẽ ủy thác số tiền 55 triệu nhận từ Tzuyang