Từ ngày 15 bắt đầu tiến hành tiêm phòng dịch covid19 bổ sung dành cho nhóm nguy hiểm cao