Bộ Tư pháp tiếp tục đợt truy quét cư trú bất hợp pháp đến tháng 6