https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E7%94%9F%E6%85%8B-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%88%87%E7%A7%91%E6%8A%80/20231121-%E7%AC%AC28%E5%B1%86%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E6%B0%A3%E5%80%99%E8%AE%8A%E5%8C%96%E5%A4%A7%E6%9C%83%E5%8F%AC%E9%96%8B%E5%89%8D%EF%BC%8C%E8%81%AF%E5%90%88%E5%9C%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A6%8F%E7%95%AB%E7%BD%B2%E7%99%BC%E5%B8%83-2023%E5%B9%B4%E6%8E%92%E6%94%BE%E5%B7%AE%E8%B7%9D%E5%A0%B1%E5%91%8A

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台