https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E7%94%9F%E6%85%8B-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%88%87%E7%A7%91%E6%8A%80/20230607-%E5%B0%8E%E8%87%B4%E7%94%B2%E7%8B%80%E8%85%BA-%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85-%E4%B8%8D%E8%82%B2%E7%97%87%E7%9A%84%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9pfas

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台