Biệt phủ là gì? Đặc điểm thiết kế + BST biệt phủ nổi tiếng

Biệt phủ là gì? Đặc điểm thiết kế + BST biệt phủ nổi tiếng