Màng trinh nằm ở vị trí nào và có tự lành được không?

Màng trinh nằm ở vị trí nào và có tự lành được không?