Bosch VN - Showroom Bosch chính hãng Hà Nội, TP HCM - Bosch VN