Candy 家居 Wifi 貼士 : 教你輕易架設 20 人 WiFi | 香港 UNWIRE.HK 玩生活.樂科技

Candy 家居 Wifi 貼士 : 教你輕易架設 20 人 WiFi | 香港 UNWIRE.HK 玩生活.樂科技

unwire.hk - 作者

一班人係屋企開 Party 甚麼最重要 ? 以前可能會是 HI-FI 或 卡拉 OK ,今時今日一定是 WiFi ! Candy Wong 來到好朋友的一間面積約 2000 呎、一廳 3 房的家中開 Party ,發現有近二十人一起用屋主的 WiFi 都很順而且整間屋都沒有死位,原來屋主於佈置 Wi …

View on unwire.hk