Handgreiflichkeiten bei „The 50“: Christina Dimitrou ging auf Cecilia Asoro los!