Giulia Siegels Start-up begeistert – Deal dennoch geplatzt