Avatar - don kasprzak
don kasprzakadded this to
Raspberry Pi
Build your own Raspberry Pi night vision camera

Raspberry Pi

Build your own Raspberry Pi night vision camera

raspberrypi.org - Alex Bate

A Raspberry Pi Zero W, Pimoroni HyperPixel screen, and Raspberry Pi IR Camera Module are all you need to build this homemade night vision camera. How …

View on raspberrypi.org