BRITISH POINT-TO-POINT: Ellis kicks off season in Cottenham

BRITISH POINT-TO-POINT: Ellis kicks off season in Cottenham