Astronaut: SpaceX Dragon beats shuttle, Soyuz for launching