Alexi Laiho wird posthum mit "Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet

Alexi Laiho wird posthum mit "Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet