Thu mua phe lieu gia cao

Thu mua tất cả các loại phế liệu với giá cao. Định giá đúng, không kì kèo ép giá với bất kì khách hàng nào.