Lưu ý về cách sử dụng ảnh phù hợp với bố cục trong CV trắc địa

Trong CV trắc địa ảnh đại diện phù hợp với bố cục có thể tạo thêm ấn tượng với nhà tuyển dụng , xem thêm: https://timviec365.vn/cv365/cv-trac-dia #Timviec365vn #CVxinviec #CVtracdia Bố cục cổ điển trong CV trắc địa: http://bit.ly/2qsCfYP Bố cục timeline trong CV trắc địa: http://bit.ly/33S9Clu Bố cục bản đồ trong CV trắc địa: http://bit.ly/2s18H4S

No Content.