https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E7%94%9F%E6%85%8B-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%88%87%E7%A7%91%E6%8A%80/20231117-%E6%83%B3%E8%A6%81%E5%9C%A8%E6%9C%AC%E4%B8%96%E7%B4%80%E6%9C%AB%E6%8A%8A%E6%B0%A3%E6%BA%AB%E4%B8%8A%E5%8D%87%E9%99%90%E5%88%B6%E5%9C%A81-5%E2%84%83%E4%BB%A5%E5%85%A7%EF%BC%8C-2030%E5%B9%B4%E6%BA%AB%E5%AE%A4%E6%B0%A3%E9%AB%94%E6%8E%92%E6%94%BE%E9%87%8F%E5%BF%85%E9%A0%88%E6%AF%942019%E5%B9%B4%E6%B8%9B%E5%B0%9143

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台