https://www.rfi.fr/tw/%E5%B0%88%E6%AC%84%E6%AA%A2%E7%B4%A2/%E7%94%9F%E6%85%8B-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%88%87%E7%A7%91%E6%8A%80/20231122-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%82%BA%E4%BD%95%E9%81%B2%E9%81%B2%E4%B8%8D%E6%94%AF%E6%8C%81%E5%85%A8%E7%90%83%E7%94%B2%E7%83%B7%E6%89%BF%E8%AB%BE

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台