https://www.rfi.fr/tw/%E7%94%9F%E6%85%8B/20230530-%E6%B8%9B%E4%BD%8E%E5%A1%91%E6%96%99%E6%B1%A1%E6%9F%93-%E5%9B%9E%E6%94%B6%E6%98%AF%E6%9D%AF%E6%B0%B4%E8%BB%8A%E8%96%AA

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台