https://www.rfi.fr/tw/%E7%94%9F%E6%85%8B/20231121-cop28-%E6%B3%95%E5%9C%8B%E5%92%8C%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%B0%87%E6%8F%90%E8%AD%B0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%90%91%E7%87%83%E7%85%A4%E9%9B%BB%E5%BB%A0%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%A7%81%E4%BA%BA%E8%9E%8D%E8%B3%87

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台