✈Travel🦜🐨🦘🐠Oceania🦈

Oceania - Regions: Australasia - Melanesia - Micronesia - Polynesia. 14 UN Countries; 2-Non; 27 Territories ☆Travel & Geography☆