छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सुरु

nra.gov.np

निजी आवास अनुदानको लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरु भएको छ । प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा …

View on nra.gov.np