K
Kkiadded this to Food

椰子面包的做法_椰子面包怎么做_菜谱_美食天下

meishichina.com

• 高粉(面团原料) 210克• 低粉(面团原料) 56克• 奶粉(面团原料) 20克• 糖(面团原料) 42克• 盐(面团原料) 1/2小匙• 酵母粉(面团原料) 4.5克• 鸡蛋(面团原料) 30克• 水(面团原料) 85ml• 汤种(面团原料) 84克• 黄油(面团原料) 22克

View on meishichina.com