Avatar - PhuketDestination
PhuketDestinationadded this to เดินตามรอยศึกถลาง
โคกถลางชนะศึก

โคกถลางชนะศึก

gotoknow.org

ชีวประวัติของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีเมืองถลาง ได้มีการบันทึก และเล่าสืบต่อกันมาว่า ท้าวเทพกระษัตรี เดิมชื่อจัน เป็นธิดาของจอมร้าง …

View on gotoknow.org