PhuketDestination

12 Flips | 3 Magazines | 1 Like | @HKTDestination | www.phuket-destination.com

PHUKET | Phuket Historical Park

View picture ตราอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก

โคกถลางชนะศึก

ชีวประวัติของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีเมืองถลาง ได้มีการบันทึก และเล่าสืบต่อกันมาว่า ท้าวเทพกระษัตรี เดิมชื่อจัน เป็นธิดาของจอมร้าง …

ประวัติ ท้าวเทพกระษัตรี และ ท้าวศรีสุนทร

ประวัติท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร<p>เรื่องราวความเป็นมาของ วีรสตรีบนแผ่นดินถลาง บันทึกไว้ว่า<p>ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร …

"หลักฐานการเล่าเรื่องเมืองถลาง" โดย ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์

Airbus to help develop first supersonic business jet | CNN Travel