Econ記者

1 Flip | 1 Magazine | 128 Likes | 9 Followers | @EconReporter | econreporter.com

芬蘭取消全民基本收入保障嘅實驗計畫

曉生機 – 好多左膠趨之若鶩嘅芬蘭全民基本收入嘅實驗計畫,係兩年試驗期未結束,未有結果已經決定唔繼續。 參與測試嘅芬蘭,係年底前都可以繼續每月領取650歐羅嘅資助,但政府未公布取代方案。 雖然計畫獲得FB 總裁糖山以及Tesla …