added this to 社会
Quote Symbol

http://www.guoku.com/articles/shan-kou-xiao-ye-zi-de-mei-li-xue-yi-ji-ta-wei-ba/